ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ

ИСПЛАТЕНИ СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ

По направените анализи и утврдување на приложените сметки, Општина Битола деновиве изврши исплата на средствата на учениците од средните училишта кои користеа превоз за посетување на настава во периодот од почетокот на оваа учебна година.

На учениците кои поседуваа уредна документација (барање со фотокопија од лична карта на родител, фискални сметки, потврда за посета на настава од класен раководител), им беа рефундирани средствата за превоз, согласно донесената одлука во Советот на Општина Битола.