ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕТО

ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВЕЕЊЕТО

Локалниот совет за превенција на Општина Битола ја одржа првата конститутивна седница, на која присуствуваа претставници од повеќе институции од општината, а истата ја водеше градоначалникот на Општина Битола, м-р Наташа Петровска. На оваа седница беа разгледани и конкретни проблеми со кое се соочуваат граѓаните во заедницата, особено младите и ризиците кои водат кон асоцијално однесување, како и начините кои можат да придонесат за превентивно делување.

Локалниот совет за превенција е востановена можност и форма за градење на безбедна средина за живеење на локалното население преку препознавање на локалните проблеми и градење на локални стратегии за решавање на проблемите со адекватно вклучување на надлежните субјекти. Овој совет е една од најпрепознатливите алатки за развивање и градење на капацитетот на полициското работење во заедницата. Тој помага во градење на доверба и за подобрување на партнерството помеѓу институциите, локалната самоуправа и граѓаните. Локалниот совет за превенција ги вмержува сите клучни субјекти во една општина кои можат да влијаат на квалитетот на живеење на граѓаните. Тој и „помага“ на полицијата за извршување на нејзината превентивна дејност, односно во решавањето на безбедносните проблеми на граѓаните.

За да може  да се воспостави ефикасен систем на работа потребна е постојана комуникација и соработка на полицијата со други институции, како и поддршка од локалната самоуправа Локалниот совет на превенција ќе има методологија за функционирање и работа, ќе се формираат тематски/проблемски работни групи и ќе биде со променлив број на членови во зависно од темата/проблемот.