НОВИОТ ИЗВЕДУВАЧ ЗАПОЧНА СО РАБОТА НА УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

НОВИОТ ИЗВЕДУВАЧ ЗАПОЧНА СО РАБОТА НА УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Новиот изведувач на градежните работи на ул. „Климент Охридски“, избран по пат на електронска аукција на 30 април годинава, започна со реконструкција на коловозот и тротоарите на оваа улица.

Екипи на фирмата „Еуроинвест медиу“ во моментов на терен вршат геодетско снимање и исколчување во функција на израмнување, а паралелно се работи на поставување на тротоарот. По подготвителните активности, се очекува за краток временски период, според договорот склучен со изведувачот, да се изврши асфалтирање и партерно уредување на улицата „Климент Охридски“.