ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНА ИНСТАЛАЦИЈА НА УЛ. „ДОВЛЕЏИК“

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНА ИНСТАЛАЦИЈА НА УЛ. „ДОВЛЕЏИК“

На ул. „Довлеџик“, во тек се активности за дислокација на целата воздушна мрежа во подземна. Тоа значи дека висечките кабли за телефонија, кабловските оператори и енергетските кабли на Електродистрибуција, се сместуваат како дел од подземната инсталација на ул. „Довлеџик“.

На овој начин, сите надземни висечки кабли, ќе бидат сместени под коловозот. Овој зафат е дел од проектот за изградба на комплетна инфраструктура на ул. „Довлеџик“, каде претходно беше реализирано поставувањето на фекалната канализациона мрежа.

По овој зафат, потребно е да се отстранат електричните столбови и да започнат активности за поставување на ново улично осветление, атмосферска канализација, водоводна мрежа и нов коловоз.