ПРЕПОРАКИ ДО ГРАЃАНИТЕ

ПРЕПОРАКИ ДО ГРАЃАНИТЕ

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр.183 од 14.12. 2017) во кој е дефиниран прагот на информирање за суспендирани честички со големина од десет микрометри (PM10) надминување на вредноста од 100µg/m3 во текот на два последователни денови и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат во мернитa станицa Битола 1.

 

За период Битола 1
18.02.2019 161.671  ( µg/m3)
19.02.2019 100.28  ( µg/m3)

 

Апелираме граѓаните да ги применат и поддржат препораките на Министерството за животна средина и просторно планирање донесени во координација со Интерсекторската работна група за воздух во која членуваат и претставниците на Секторот здравство, во случај на надминување на прагот на информирање за PM10 , односно :

  • да се користи јавниот превоз
  • возилата да не се користат без поголема потреба
  • повеќе лица да се возат во едно возило во исто време
  • да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел , стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума или било кој друг синтатички материјал
  • правилно да се користат печките на дрва

Министерството за здравство и  Институтот за јавно здравје ги дава следните препораки :

  • да се ограничи движењето и активностите на отворен простор на најранливата популација (деца,стари лица,болни од хронични болести на белодробниот и срцево садовен систем, со посебен ризик за болните од белодробна астма) , но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот .
  • покрај ова, се препорачува земање на витамини (антиоксиданси), главно преку исхраната (свеж сезонски зеленчук и овошје), по потреба и додатоци односно суплементи .
  • хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапиија од матичните лекари и да се придржуваат до препорачаниот диететски режим со намален внес на масна и солена храна .