РЕДУЦИРАН ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ ВО БИТОЛА

РЕДУЦИРАН ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ ВО БИТОЛА

Линијата 1 ќе се одржува во понеделник, среда и петок со времињата на поѓање на Д и А ХЕРА ТРАНС од 06:20 до 17:00 часот, а во вторник, четврток и сабота со времињата на поаѓање на ХЕРА ПРЕВОЗ од 06:00 до 17:00 часот и во спротивната насока;

Линијата 4 ќе се одржува во понеделник, среда и петок со времињата на поѓање на ЛУКА ЕКСПРЕС од 06:15 до 17:00 часот, а во вторник, четврток и сабота со времињата на поаѓање на ТУРИСТ ПРЕВОЗ од 06:00 до 17:00 часот и во спротивната насока:

Линијата 5 ќе се одржува во понеделник, среда и петок со времињата на поѓање на ХЕРА ТУРС од 06:15 до 17:00 часот, а во вторник, четврток и сабота со времињата на поаѓање на ГОПЕШ ТРАНС од 05:15 до 17:00 часот и во спротивната насока;

Линијата 6: ЈАВОР-ДОЛНО ОРИЗАРИ-КАРАМАНИ-ТРН-ЈАВОР ќе се одржува од понеделник до петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Јавор“ во периодите од 06:00 до 10:00 часот и од 13:00 до 17:00 часот;

Линијата 7: ЈАВОР-ЛОГОВАРДИ-ЈАВОР ќе се одржува од понеделник до петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Јавор“ во 06:10, 07:00, 13:10 и 15:20 часот;

Линијата 8: ШЕХЕРЕЗАДА-БУКОВО-ШЕХЕРЕЗАДА ќе се одржува во вторник и петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Шехерезада“ во 07:15 и 15:15 часот;

Линиите 10: ЈАВОР-ЛОПАТИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА и 11: ЈАВОР-ЦРНЕЕЦ-ШЕХЕРЕЗАДА ќе се одржуваат во вторник и петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Јавор“ во 05:30 и 11:30 часот;

Линијата 14: СИМПО-БИСТРИЦА-СИМПО ќе се одржува со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Симпо“ во 05:55, 12:00 и 15:30 часот;

Линиите 13: ШЕХЕРЕЗАДА-ДРАГОШ-ШЕХЕРЕЗАДА и 15: ШЕХЕРЕЗАДА-КАЖАНИ-ЈАВОР ќе се одржуваат во вторник и петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Шехерезада“ во 07:00 и 13:30 часот;.

Редовните возни редови на превозниците се достапни на следниот линк:

http://www.bitola.gov.mk/wp-content/uploads/2019/10/vozen-red.pdf