ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ И СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ЗДРУЖЕНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ И СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ЗДРУЖЕНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

На веб страната на Општина Битола, објавени се два јавни повици. Вкупната сума на средства кои ќе бидат доделени со овие јавни повици изнесува 2 милиони денари, односно 1 милион денари за здруженија на граѓани и фондации и 1 милион денари за спортски клубови и здруженија. Во двата јавни повици, наведени се критериумите за аплицирање, како и посебните проектни критериуми врз основа на кои ќе се врши проценка на квалитетот на проектите. Временската рамка за спроведување на проектите е до 31.12.2020, а потребната документација треба да се достави до 09.06.2020 година. Користењето на доделените средства ќе биде специфицирано во склучениот договор.

Повеќе информации во врска со јавните повици, за кои што аплицирањето започнува од 26.05.2020, може да се добијат на следните линкови:

Повик здруженија на граѓани и фондации

Повик спортски клубови и здруженија