Процес на експропријација на стамбените објектите кои се на трасата на ул.„Железничка“

Процес на експропријација на стамбените објектите кои се на трасата на ул.„Железничка“

   Продолжува реализацијата  на проектот ул.„Железничка“  и сега е во фаза на  решавање на имотно правните обврски  во делот на експропријација на стамбените објекти кои се на трасата на улицата, за што овие дена  се изврши и рушење на  првиот стамбен објект. После ова следи изградба на улицата Железничка  чија реализација ќе биде вклопена во програмата  за работа на Општината Битола во 2005 год. и во соработка со Републичкиот фонд за регионални и магистрални патишта, бидејќи оваа улица има третман на транзитна сообраќајница. Реализацијата се очекува да  биде во 2005 год. и со тоа  во голем дел ќе се разреши проблемот  од сообраќаен аспект на градот и растеретување на останатите улици.