Листи на неподигнати заклучоци за плаќање, решенија или недоставен доказ за извршена уплата за легализација

Листи на неподигнати заклучоци за плаќање, решенија или недоставен доказ за извршена уплата за легализација

Список за пресметки решенија 2011