РАБОТНА ПОСЕТА НА ПУМПНА СТАНИЦА ДОВЛЕЏИК

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПУМПНА СТАНИЦА ДОВЛЕЏИК

Градоначалникот на општината Битола и директорот на ЈП Водовод остварија работна посета на ПС Довлеџик со цел да се воочи какви се ефектите од реализираниот проект финансиран од КФВ банката. Пумпната станица на Јавното претпријатие Водовод кај Довлеџик доби нов електричен дел кој гарантира сигурна испорака на вода од акумулацијата Стрежево до филтерницата на водовод во летните месеци кога е зголемена потрошувачката на вода во градот. Со замената на електроделот во пумпната станица кај Довлеџик беше завршен проектот кој ЈП Водовод го реализираше со КФВ Банка. Гарант на проектот кој беше реализиран како резултат на соработката помеѓу КФВ банката и ЈП Водовод е општина Битола, а за идниот период веќе се предвидени и други значајни проекти за кои соработката со КФВ банката ќе продолжи.