РЕКОНСТРУИРАН МОСТОТ НА РЕКАТА ДРАГОР КАЈ РИБАРНИЦИТЕ