ПОКАНА ЗА ВТОРА ФОРУМСКА СЕСИЈА НА БУЏЕТСКИОТ ФОРУМ