ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ЛУПД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА -ПРИФАТИЛИШТЕ ЗА КУЧИЊА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ЛУПД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА -ПРИФАТИЛИШТЕ ЗА КУЧИЊА

Денес, 05.03.2021г (петок), со почеток во 11 часот, во салата на Советот на Општина Битола, ќе се одржи Јавната Презентација за ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена В2-прифатилиште за кучиња на дел од КП бр. 25/1, КО Битола 5.

Границата на ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена В2-прифатилиште за кучиња на дел од КП бр. 25/1, КО Битола 5, Општина Битола е дефинирaна согласно графичкиот прилог и има површина од 1.3ха.

Графичкиот прилог од ЛУПД за формирање на градежната парцела, ќе биде изложен во информацискиот систем за е-урбанизам, на огласна табла во просториите на Општина Битола почнувајќи од 05.03.2021 год. и на веб страната на Општина Битола www.bitola.gov.mk во панелот за јавна презентација и јавна анкета. Јавната анкета ќе трае 8 работни денови, заклучно со 16.03.2021 година.

Во одредениот рок заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со ЛУПД, можат да доставуваат забелешки, предлози и мислења на анкетни листови, во писмена форма, кои можат да се подигнат од шалтерите на Општина Битола или во електронска форма преку информацискиот систем за е-урбанизам.