ПРЕАСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“

ПРЕАСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“

Во рекордно време од 3 дена беше изгребен стариот асфалт и поставен нов слој на улицата „Едвард Кардељ“ со должина од околу 450 метра и ширина од околу 12 метра,  инвестицијата е во висина од  8,5 милиони денари средства обезбедени од општинскиот буџет за инрфаструктура.
Градоначалникот Талески изврши надзор на работите заедно со директорите на јавните претпријатија во градот.