ЕЛЕКТРОНСКИ СОВЕТ

ЕЛЕКТРОНСКИ СОВЕТ

Градоначалникот ВладимирТалески и Претседателката на Советот Лилјана Кузмановска им доделија на советниците преносни компјутери со цел за поефикасна работа на Советот  и електронска достава на материјалите.