ПАРТНЕРСТВО ПОМЕЃУ ОПШТИНАТА И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

ПАРТНЕРСТВО ПОМЕЃУ ОПШТИНАТА И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

 

   Промовирано партнерство помеѓу општината и приватниот сектор со реализација на проект во патната инфраструктура  во  индустрискиот дел на градот.