Нов резервор за вода во с.Острец

Нов резервор за вода во с.Острец

  
 
         Деновиве заврши првата фаза од изградбата на резервоарот за вода во с.Острец. Со  инвестиција од Бирото за недоволно развиени подрачја во висина од 860 000 денари се завршија земјено и армирачко-бетонските работи  на резервоарот со запремнина од 40 м3 .Втората фаза  предвидува поставување на хидро-механичката опрема во резервоарот по што ќе следи искпот  и поставување на водоснабдителната мрежа.