Спортски терен во Карамани

Спортски терен во Карамани

 

   Претседателот на Совет Лилјана Кузмановска  на свечан начин го пушти  спортскиот терен и ново изградените соблекувални во село Карамани реализирани во рамките на програмата АМПЕП за 2006 год. исто така рече дека општината ќе обезбеди средства за негова дореализација. Овој проект е реализиран дел со средства од АМПЕП и дел со самопридонес на самите сожители.