ПОЕТСКО МУЗИЧКИ РЕЦИТАЛ НА ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ –ТАКЕЦ

ПОЕТСКО МУЗИЧКИ РЕЦИТАЛ НА ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ –ТАКЕЦ

 

  

Општина Битола , МУБ „Св. Климент Охридски“, Македонското научно друштво и Центарот за култура беа организиатори на промоцијата на поетско музичкиот рецитал креативен летопис на Димитар Димитровски –Такец. Настанот  бешепо повод 88-години живот и 70 – год. сестрано творештво.