Проект „Посредување при вработување на високо образовани невработени млади кадри“

Проект „Посредување при вработување на високо образовани невработени млади кадри“

 

    На 28.07.2005 во Битола, Проектната канцеларија на Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП, организираше регионална информативна работилница за апликациониот процес на проектот „Посредување при вработување на високо образовани невработени млади кадри“.