Изграден пристапен пат до Жабени

Изграден пристапен пат до Жабени

 

   Новиот пристапен пат кој во делот кој ќе биде потребен за влез на инвеститорите со материјалите за изградба на фабриките, изградена е одводна канализација, атмосверска канализација, донесена е вода за пиење и шахтите се поставени.