Бесплатни билети за лицата со посебни потреби

Бесплатни билети за лицата со посебни потреби

 

   Со одлука на Комисијата за јавни дејности при Советот на Општина Битола, на лицата со посебни потреби им беа доделени 130 бесплатни трајни билети за градски и приградски превоз. Во координација со Здруженијата на слепи, на глуви и наглуви како и со меѓуопштинското здружение на телесни инвалиди , Општината интензивно работи во насока на овозможување подобри услови за лицата со посебни потреби во нашиот град. Преземени се и други конкретни активности,како поставувања на приодни рампи, обезбедување на посебни паркинг места и сл.