Изложба на везови од мариовскиот крај „Ресачка“-Етнокреатив

Изложба на везови од мариовскиот крај „Ресачка“-Етнокреатив

На изложбата на везови од мариовскиот крај „Ресачка“беа презентирани  20 рачно извезени македонски народни везови. Носители на изложбата се членовите на ЕТНОКРЕАТИВ ЈП & ПЈ :  Јулијана Петровска и  Павлина  Јовановска креативци  со  долго кретивно  искуство.
Етнокреатив ЈП & ПЈ  е силно мотивиран тим кој со своето повекегодишно искуство  и ентузијазам  има реализирано бројни групни и индивидуални изложби , креативни  работилници, презентации и промоции  на  македонскиот фолклор и  традиција
Изложбата во организација на Етнокреатив Битола се одржа во петокот на 2 август во Културниот центар Магаза.