ИТ ФЕСТ 2009 – КОНЦЕРТ НА ДУВАЧКИ КВАРТЕТ АРТУС АКТ