ПРОШИРЕН ПРОЕКТОТ: „ДА СЕ ДАДЕ ШАНСА НА ЕДНО ДЕТЕ“

ПРОШИРЕН ПРОЕКТОТ: „ДА СЕ ДАДЕ ШАНСА НА ЕДНО ДЕТЕ“

Иницијаторите на проектот „Да се даде шанса на едно дете“, семејството Росангрен од Стокхолм, Шведска, три пати го зголеми бројот на деца кои бесплатно ќе се хранат во ОУ Ѓорѓи Сугарев. Зголемениот интерес на учениците и родителите е причина бројот на ученици за кои е обезбедена храна да достигне 350. На овој начин, обезбедена е храна за сите ученици од прво до петто одделение во ова училиште. Проектот започна да се реализира како резултат на соработката на ОУ Ѓорѓи Сугарев, Општина Битола и организацијата од Шведска и истиот имаше за цел да обезбеди храна за учениците од специјалната паралелка во училиштето и учениците кои доаѓаат од социјално загрозени семејства. Желбата да се помогне на поголем број деца и да им се овозможат услови за непречено вклучување во образовниот процес придонесе проектот да се прошири и донацијата да биде зголемена, односно наместо првично вклучените 100 деца, да ја достигне оваа фаза во која бројот на корисници е трикратно зголемен.