СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА НА КЛАСТЕРИНГОТ НА ТУРИСТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ВО БИТОЛА И ПРЕСПАНСКО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

СВЕЧАНА ПРОМОЦИЈА НА КЛАСТЕРИНГОТ НА ТУРИСТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ВО БИТОЛА И ПРЕСПАНСКО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

Во присуство на Градоначалникот Талески и туристичките работници од Пелагонискиот регион беше промовиран новиот регионален туристички кластер 10К Битола. За новиот Калстер 10К зборуваше Горки Белојани – претседател на собранието на регионални туристички кластери 10К, а за придонесите и користа од членувањето Марија Герас Дочовска , координатор на Кластерот 10К
Исто така беа презентирани предизвиците за развој на туризмот во пелагонискиот регион како и развојот на туризмот во Програмата на Пелагонискиот плански регион од страна на раководителот на ЦРППР –Емилиа Ѓероска.
Промоцијата заврши со потпишување на пристапници од заинтересираните учесници за членување во Кластерот 10К.