ОПШТИНА БИТОЛА ДОБИ ДАЛЕКВОД ВО ВРЕДНОСТ ОД 3,5 МИЛИОНИ ЕВРА

ОПШТИНА БИТОЛА ДОБИ ДАЛЕКВОД ВО ВРЕДНОСТ ОД 3,5 МИЛИОНИ ЕВРА

 

   Општина Битола и Градоначалникот Владимир Талески беа домаќини на  настанот : Потпишување договор за изградба на 110 кV  далековод 400/110 кV TC Битола 3 -400/110 кV Битола 4
   Договорот беше потпишан помеѓу Македонски електропреносен систем оператор АД (МЕПСО) како инвеститор и конзорциумот „ Електромонтажа“ и „Електроисток Изградња“ Белград
     
   Со изградбата на далеководот ќе бидат поврзани трите најголеми трафостаници во Битолскиот регион, најголемиот производител на електрична енергија во државата. Новосоздадениот прстен значи зголемување на сигурноста во напојувањето со електрична енергија, засилување на доверливоста на електроенергетскиот систем и подобрување на напонските прилики