4-ти НОЕМВРИ –ПРИЕМ ВО КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИНСКИОТ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА БОРЦИ