ОГРАДУВАЊЕ НА ТРЕВНИТЕ ПОВРШИНИ

ОГРАДУВАЊЕ НА ТРЕВНИТЕ ПОВРШИНИ

 

   УСАИД – Фондот за добро општинско управување
Оградување на тревните површини со зелени столбчиња на ул.„Иван Милутиновиќ“

  • оградување на паркинг просторот на ул.„Борис Кидрич“
  • оградување на пешачката зона пред објектот „Безистен“
  • дооградување на тревните површини на ул.„Партизанска“ и „В.Карангелевски“.

Проектот е во вердност од  35.000 долари учество на донаторот и општина Битола со 1.000.000 денари.