РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАЗАРОТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАЗАРОТ

Градоначалникот Талески и директорот на ЈП Пазари одржаа прес за новинарите на кој информираа за подготовките за отпочнување  со реконструкција на пазарот.

Инвестицијата за реконструкцијата  во која со 4 милиони денари ќе учествува ЈП Пазаери , а со 8 милиони општината.
Реконсртукцијата ќе се одвива во фази централниот дел од градскиот пазар е во првата фаза, во втора фаза – централниот дел  но  придружните објекти, и трета и последна фаза е вториот дел од пазарот, каде имало можност за влегување и со јавно приватно партнерство.
 Добивањето на модерн, европски пазар по сите теркови, се очекува да биде   најдоцна во јули 2013 год.