ОТВАРАЊЕ НА РУРАЛЕН ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

ОТВАРАЊЕ НА РУРАЛЕН ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Општина Битола во соработка со Програмата за поддршка на советодавните услуги во земјоделството во РМ (МААСП) , свечано го отворија  Руралниот информативен центар во просториите на УЗ „Тодор Ангелевски“.