ПОТПИШАНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАТЕЛСКА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И ГРАДОТ РИЕКА (РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА)

ПОТПИШАНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАТЕЛСКА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И ГРАДОТ РИЕКА (РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА)

По иницијатива на Здружението на македонци од градот Риека а следејки ги добрите билатерални односи мегу Република Хрватска и Република Македонија, воспоставен е почетен котакт кој треба да резултира со потпишување на спогодба за воспоставување на пријателска сортаботка (стопанство, претприемништво, туризам, културни и спортски манифестации како и соработка меѓу двата универзитети) помеќу Риека и Битоола. Потпишувањето ќе биде на 4 ноември 2009 година на денот на ослободувањето на Битола.