РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Во Општина Битола се одржа 10 –та седница на Советот за развој на Пелагонискиот регион во кој членуваат 9-те градоначалници на Пелагонискиот регион. На седницата беа разгледани и усвоени  годишниот извештај за 2010 , проектите и буџетото за 2011 год. Исто така се разговареше околу одлуката за истапување на фондацијата ПРЕДА од општините и за нејзино самостојно функционирање.