Дневен ред на седници

Дневен ред на седници

Седници на совет 2013-2017

дневен ред 1 (конститутивна седница)

дневен ред 2 седница

дневен ред 3 седница

дневен ред 4 седница

дневен ред 5 седница

дневен ред 6 седница

дневен ред 7 седница

дневен ред 8 седница

дневен ред 9 седница

дневен ред 10 седница

дневен ред 11 седница

дневен ред 12 седница

дневен ред 13 седница

дневен ред 14 седница

дневен ред 15 седница

дневен ред 16 седница

дневен ред 17 седница

дневен ред 18 седница

дневен ред 19 седница

дневен ред 20 седница

дневен ред 21 седница

дневен ред 22 седница

дневен ред 23 седница

дневен ред 24 седница

дневен ред 25 седница

дневен ред 26 седница

дневен ред 27 седница

дневен ред 28 седница

дневен ред 29 седница

дневен ред 30 седница

дневен ред 31 седница

дневен ред 32 седница

дневен ред 33 седница

дневен ред 34 седница

дневен ред 35 седница

дневен ред 36 седница

дневен ред 37 седница

дневен ред 38 седница

дневен ред 39 седница

дневен ред 40 седница

дневен ред 41 седница

дневен ред 42 седница

дневен ред 43 седница

дневен ред 44 седница

дневен ред 45 седница

дневен ред 46 седница

дневен ред 47 седница

дневен ред вонредна седница

дневен ред 48 седница

дневен ред 49 седница

дневен ред 50 седница

дневен ред 51 седница

дневен ред 52 седница

дневен ред 53 седница

дневен ред 54 седница

дневен ред 55 седница

дневен ред 56 седница

дневен ред 58 седница

дневен ред 59 седница

дневен ред 60 седница