Основни училишта

Основни училишта

ОУ „Свети Климент Охридски“

Математика
– ОДРЕДУВАЊЕ НЕПОЗНАТ БРОЈ ВО ОДЗЕМАЊЕТО (прво одделение)
– ОДРЕДУВАЊЕ НЕПОЗНАТ СОБИРОК (прво одделение)
– Множење со бројот 2 (Второ одделение)
– ВЕЖБИ ЗА МНОЖЕЊЕ СО 2,3,4 И 5 – ( второ одделение)
– Множење на алгебарски изрази
– Запознавање со делењето како групирање и користење на знакот „:“ (второ одделение)
– Делење на поголеми броеви – видео (трето одделение)
– Собирање на трицифрени броеви – (четврто одделение)
– Множење со двоцифрен број ( V одделение)
– Поставување и решавање на текстуални проблеми – (6 одделение)
– Децимални броеви (6 одделение)
– Разложување на множители (9 одделение)
– Решение на квадратна равенка- С.Захариева (9 одделение)

Македонски јазик
– Наставна содржина: Обработка на ракописните букви Шш и Чч (второ одделение)
– Обработка на ракописните латинични букви Dd i Pp (3 одделение)
– Обработка на ракописните латинични букви Uu i Ll (3 одделение)
– Обработка на ракописните латинични букви Рр и Бб (III одделение)
– Придавки (трето одделение)
– Глаголи и време кај глаголите (четврто одделение)-Елена Угарчева
– Време кај глаголите (четврто одделение)-Наташа Илиевска
– Песна ”Царица -Јаглика”-интерпретација (V – одделение)
– Поим за анафора и епифора (VI-2 и VI-3)
– Разговорот како вид комуникација (VI-2 и VI-3)
– Наставна единица: Анализа на песната „Дом голем и светол“ од А. Поповски (VI-2 и VI-3)
– Сложена реченица (6-2 и 6-3 одд)
– Интерпункциски знаци кај директен говор (5 одделение)
– Наставна единица: Поим за интервју: ,,Немаме резервна планета“-извадок (6-2 и 6-3 одделение)
– Лектира ,,Бојан” од Глигор Поповски – Насоки за подготовка на ученикот за час (осмо одделение)

Италијански јазик
– Трета тема – професии (шесто одделение)
– тема 4 – вокабулар за семејство (6 одделение)
– Презентација – Вокабулар за семејство (6 оддeление)

Француски јазик
Активност за шесто одделение (валидна до 30.03.2020)
– Француски јазик – Demander Et Dire L’heure (VI одделение)
On-line активност за Француски јазик ( 9 одделение)
– On-line активности за Француски јазик
– Презентација -Прилошки заменки Y – En -Домашна училница (9 одделение)

Општество
– Мојот роден крај Опшество (трето одделение)-Виолета Стевановска
– Мојот роден крај Општина (трето одделение)-Весна Димитровска
– Битола – некогаш и сега (трето одделение)
– Презентација : Убавините на мојот роден крај (III одделение)
– Културните традиции на мојата татковина (трето одделение)
– Наставна единица:Фирми, претпријатија (IV-одделение)
– Група и видови групи (5 одделение)
– Социјализација на личноста во група (5 одделение)
– Конфликтот и неговото решавање ( V одделение)
– Правила на однесување во средината и исполнување на должностите (петто одделение)

Природни науки
– РАСТЕНИЈА И ЖИВОТНИ ОКОЛУ НАС (ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ)
– Сетила (трето одделение)
– Сетила, презентација (трето одделение)
– Алтернативни извори на енергија (трето одделение)
– Расејување на семињата 1 и 2 (V-одделение)
– ОПЛОДУВАЊЕ_КАЈ_ЦВЕТНИ_РАСТЕНИЈА (петто одделение)
– Растење на_семето (петто одделение)
– Презентација раст на коски (четврто одделение)

Англиски јазик
– Тема бр.6 – He likes cheese (трето одделение)
– Учебник Messages -2 Наставна тема бр.7 Споредба на придавки (седмо одделение)
– Работна седмица 16-20 март 2020, Present perfect (8 одделение)

Програмирање
– Изборен предмет програмирање (9-то одделение)
– Тема 10 : Желка графика како дел од програмските јазици ,Стаменковска Наташа ( 9 одделение)

Tехничко образование
– Користење на енергијата на сонцето ,водата и ветерот (V – одделение)
– Преносни механизми V и VI одделение
– Изборен предмет (техничко 8 одделение)

Историја
– Стариот Рим, создавање, јакнење и проширување на римската држава – (6 одделение)
– Кресненско Востание ( 8 одделение)
– Борба за самостојна црква ( 8 одделение)
– Македонските организации и друштва во емиграција (8 одделение)
– Меѓународните односи по Втората Светска Војна – (9 одделение)
– ПОДЕМОТ И КРИЗИТЕ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ (9 одделение)
– Создавање на македонската држава (Деветто одделение)

Биологија
-15 час Презентација – т.2-48 -15 час Дифузијата е важна кај растенијата (7 одделение)
-16 час Презентација – т.2-49 -16 час Транспорт на вода кај растенијата (7 одделение)

Хемија
– Час за утврдување на материјата (8 одделение)
– Час за утврдување на материјата (9 одделение)

Физика
– Утврдување на наставни содржини од тема „Светлина„ (8 одделение)
– Магнетни полови (9 одделение)

Географија
– Материјали по Географија за (VI и VIII одделение)

Информатика
– Наставни содржини (6 и 7 одделение)

Истражување на родниот крај
– стопанството (7 мо одделение)

ОУ „Свети Кирил и Методиј“

Математика и македонски јазик
– Содржини по математика и македонски јазик за трета седмица од месец март (Петто одделение)

Македонски јазик
– Наставна содржина: Продолжување на текстот „Двете ѕвезди“ Петко Домазетовски ( 7 одделение)
– Наставна содржина : Броеви (седмо одделение)
– Наставна содржина : Вежби за раскажувач (наратор) (седмо одделение)
– Споредба меѓу роман и расказ (осмо одделение)
– Наставна содржина : Вежби за сложена реченица (осмо одделение)
– Наставна содржина Писмена вежба – осврт на прочитан роман (осмо одделение)
– Наставни содржини III и IV седмица месец Март , Македонски јазик (9 одделение)

Математика
– Дропки (второ одделение)
– МНОЖЕЊЕ ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ (5 одделение)
– Упростување на алгебарски израз (8 одделение)

Физика
– Рефракција на светлината (8 одделение)
– Рефлексија на светлината (8 одделение)
– Светлина/ Патот на светлината – Светлина и адитивно мешање на бои (8 одделение)
– Магнети и магнетни материјали (9 одделение)
– Магнетни полови (9 одделение)
– Магнети во медицината (9 одделение)

Хемија и Природни науки (осмо одделение)
– Киселини и индикатори

Германски јазик
– Презентација по Германски јазик 6 то oдделение
– Презентација по Германски јазик 7 мо одделение
– Презентација по Германски јазик 8 мо одделение
– Презентација по Германски јазик 9 то одделение

Англиски јазик
Презентација и вежби за 2 одделение по англиски јазик
– Презентација – MY HOUSE (второ одделение)
– my-house вежба 1 (второ одделение)
– my-house-fun-activities-вежба 2 ( второ одделение)
– my-house-worksheet-вежба 3 ( второ одделение)
Презентации со вежби по англиски јазик за (5 одделение), Алексадра Симончевска Нечовска
– prepositions of time in,on,at
– present simple tense
– what time is it
– Messages 1, Unit 9 – (VI одделение)
– Messages 2, Unit 12 – (VII одделение)
– Messages 3, Unit 9 – Modal verbs (VIII одд)
– PET BUSTER – The Passive Voice (IX одделение)

Вокабулар-храна, утврдување и негово проширување како и употреба на Present Simple за да искаже што му се допаѓа, а што не  (3 одделение)
– Food for 3 graders (3 одделение)
– FOOD kids favorute exercises (3 одделение)
– Fruit exercises (3 одделение)
– VEGETABLES вежба (3 одделение)
– Изучување на Present Continuous Tense (наставни содржини за трета и четврта седмица од март) – (четврто одделение)
– Изучување на Present Continuous Tense, на кој начин се образува, неговите spelling правила, употреба, линкови и вежби – (6 одделение)

(Лексички единици здравствените проблеми -соодветен вокабулар Health problems, Giving and asking advice ( should/shouldn’t), и граматичките структури (must, mustn’t, have to, don’t have to) ( 8 одделение)
– health problems and advice exercises ( 8 одделение)
– MUST,HAVE TO, MUSTN’T DON’T HAVE ( 8 одделение)
– must,mustn’t,have to , don’t have to exercises ( 8 одделение)
– should or shouldn’t exercises ( 8 одделение)
– SHOULD, SHOULDN’T ( 8 одделение)
– WHAT’S WRONG WITH YOU ( 8 одделение)

Француски јазик
– Глаголи оди и заминува, места за одмор и превозни средства (шесто одделение)

Ликовно образование
– Примена на боја и тон – (VI одделение)

Музичко образование
– ИНТЕРВАЛИ (5 одделение)

Хемија
– Реакции на замена (деветто одделение)

Биологија
– Тема 9.5 Адаптација на животните и растенијата час 50, 51 ( 9 одделение)

Природни науки
– Сонце – небо – сенки (второ одделение)
– Растење на семињата Час 53 и 54 ( 5 одделение)

Граѓанско образование
– Власта во функција на граѓаните-презентација (8-одделение)
– Влијанието на социјалните медиуми врз граѓаните (9 одделение)

Информатика
– Основи на Скреч – Креирање едноставни програми (6 одделение)

Вештини за живење
– Тема бр.3 , Безбедност и заштита (7 мо и 8 мо одделение)

– Физичко и здраствено образование

ОУ „Стив Наумов“
Македонски јазик (осмо одделение)
– Независносложени реченици

Англиски јазик
– The Future (8 одделение)
– Презентација на граматичка содржина – индиректен говор (деветто одделение)

Природни науки
– Засади растение -упатство (петто одделение)
– Работен лист 1-синџири исхрана (шесто одделение)
– Работен лист 2-синџири исхрана (шесто одделение)
– Синџири на исхрана -картички (шесто одделение)
– Презентација синџири на исхрана (шесто одделение)

Географија
– ГЕО ЧАС, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ИЗВОРИ (VI одделение)
– Наставна содржина : Реки и езера (VI одделение)

ОУ „Гоце Делчев“

– Презентација – Сообраќај (III одделение)

Македонски јазик и литература
– Почетно читање и пишување (второ одделение)
– Македонски јазик, за другите заедници (IV одделение)
– Македонски јазик за другите заедници (V одделение)
– Стилски изразни средства – анафора и епифора – (VI одделение)
– Интервју – (VI одделение)
– Сложена реченица (повторување) – (VIII одделение)
– Филмска идеја и синопсис – (VIII одделение)
– Македонски јазик за ученици од другите заедници настава на Албански јазик (IX одделение)

Англиски јазик
– Повторување на темата Моето тело( слушање и пополнување) вежби за (второ одделение)
– English language for grade (III одделение)
– тема 5,6 He likes cheese- Exercises!, настава на Албански јазик (III одд)
– English language for grade (IV одделение)
– Вежби present simple tense со глаголот like и повторување на вокабуларот за овошје (трето одделение)
– Учебник: Welcome 1; Наставна тема бр.6 (четврто одделение)
– Present simple vs present continuous fifth grade (петто одделение)
– Present_simple_vs_present_continuous (петто одделение)
– Spin-the-bottle-present-continuous-versus-present–fun-activities-games-games_20625 (петто одделение)
– English language for grade V – настава на Албански јазик (V одделение)
– Present simple daily routines (шесто одделение)
– comparative (7 одделение)
– Образување на зависно-сложени условни реченици Прв тип (First Type Conditional) + соодветни вежби (осмо одделение)
– question tags (9 одделение)

Германски јазик
– Учебник Logisch A2 Наставна тема 6 (осмо одделение)
– Учебник Logisch A2.2, наставна тема 14  (9 одделение)

Француски јазик
– corps2 (VII одделение)
– heure (1) (VII одделение)

Албански јазик
– Албански јазик за месец Март (3 одделение)
– Fusha, Албански јазик (II одделение)

Ликовно образование
– Тема: Од скица до отпечаток во линорезот  (седмо одделение)
– Тема: Линорез (осмо одделение)
– Тема: Тонско степенување (деветто одделение)

Музичко образование
– староградски песни (VI одделение)
– Класификација – поделба на народните песни (6 одделение)
– Поделба на човечките гласови и поделба на хорови (VII одделение)
– Лимени дувачки инструменти (VIII одделение)
– Презентација за мјузикл (9 одделение)
– Презентација за Балет(содржина за IX одд)

Математика
– ME E MADHE ME E VOGEL E BARABARTE KL.II , Настава на Албански јазик (2 одделение)
– Собирање (второ одделение)
– Mножење и делење двоцифрен броеви (III-одделение)
– Zgjidhja e barazimeve ax=b (решавање на равенки ax=b ) – настава на Албански јазик (8 одделение)
– Презентација Grafiku i sistemit të dy barazimeve (9 одделение)

Природни науки
– Shkembinjte (Карпи), настава на Албански јазик (II- 5 одделение)
– Делови на растение наставно ливче (V одделение)
– Делови на цвет наставно ливче (V одделение)
– Повторување за опрашување и оплодување наставно ливче (V одделение)
– Оплодување и опрашување кај растенијата (V одделение)
– Локални живеалишта и синџири на исхрана (VI одделение)

Општество
– Убавините на мојот роден крај – Bukuritë e vendlindjes sime (III одделение)

Биологија
– Sistemi skeletor – настава  на Албански јазик (8 одделение)
-Презентација Klasifikimi i pakurizorve – настава  на Албански јазик (8 одделение)

Хемија
– klori (Хлор и кислород ) – настава на Албански јазик (8 одделение)

Информатика
– Scratch – Структура за избор на две можности (до 24.03.2020) (VI одделение)
– Структура за избор на две можности C++ (7 одделение)

ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола

Информатика (шесто одделение, м-р Оливера Шиклеска-Грозданова)
– Запознавање со информатички концепти преку решавање логички натпреварувачки задачи (предвидени 6 часа), Решавање и анализа на на решенија на натпреварувачки логички задачи
– Презентација Изработка на програми во програмски јазик C++ (7-мо одделение)

Германски јазик
– Kleidung und Farben-Облека и бои (7 одделение)
– Medien im Altag – деветто одделение

Англиски јазик
– Модални глаголи – Can-can’t-ppt (шесто одделение)
– Модални глаголи –  Must-mustnt-ppt (шесто одделение)
– Содржини за трета недела од март – (осмо одделение)

Биологија
– Истражување на варијации кај растенијата (VIII-одделение)
– Адаптација на растенијата (деветто одделение)
– Адаптација на животните и нивно преживување (деветто одделение)

Македонски јазик
– Буквар за големите печатни букви (прво одделение)
– Изговор на гласовите Р,Л,Ш,Ч (прво одделение)
– Општи и сопствени именки – повторување ( III одделение)
– Придавки – (трето одделение)
– Директен и индиректен говор (петто одделение)
– Директен говор – интерпункција (петто одделение)
– Директен и индиректен говор (петто одделение) – Наташа Марковска
– Директен говор – интерпункција (петто одделение) – Наташа Марковска
– Презентации 4та седмица/Март и 1ва и 2ра седмица/Април (Петто одделение)
– Јазик-повторување (Петто одделение)
– Квиз – мак- повторување (Петто одделение)
– Правопис – наводници (Петто одделение)
– Голема почетна буква (Петто одделение)

Математика
– Разложување на броеви на Д и Е (прво одделение)
– Удвојување на броеви до 10 (прво одделение)
– Собирање со премин до 20 со помош на рамка 10 (прво одделение)
– Редослед на математичките операции (петто одделение)
– Геометрија и математички проблеми Март/Април од 114 до 118 страна (Петто одделение)

Германски јазик
Digitale Kommunikation Internet Nachrichten (содржини за седмо и деветто одделение)
– денот на Даниел (седмо одделение)
– јадење и пиење (седмо одделение)
– модален глагол mussen што мораат луѓето
– вежба essen-und-trinken (седмо одделение)

Географија
– ГЕО ЧАС, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ИЗВОРИ (VI одделение)

Природни науки
– Моите сетила (III одделение)

За ученици со посебни образовни потреби
– Основни делови на телото
– Зеленчук 

ОУ “Тодор Ангелевски”

Македонски јазик
– Видео час за I одделение, Обработка на приказната,,Трите мечки” (I одделение)
– Магијата на мојата лектира (Куклена претстава) (второ одделение)
– Снежана и џуџињата (второ одделение)
1 дел  линк
2 дел  линк
– Употреба на голема буква-Добринка Петровиќ (4 одделение)
– Именки презентација (IV одделение)
– ДНЕВНИК за (8-мо одделение)
– Синопсис (VIII одделение)

Математика
– Видео час по математика,,Именување и групирање на 2D форми”-вежби (1 одделение)
– ТРИАГОЛНИК, ВИДОВИ ТРИАГОЛНИЦИ СПОРЕД СТРАНИТЕ (4 одделение)

Природни науки
– Театар на сенки: Зошто не сме сите исти? (трето одделение)
– квиз прашања за тема СИЛИ И ДВИЖЕЊЕ (трето одделение)

Техничко образование
– Алтернативни извори на енергија за V и VI одд

Географија
– Велика Британија и Република Ирска – (8 одделение)
– Британија и Ирска празна табела– (8 одделение)
– Британија и Ирска– (8 одделение)
– Дополнително видео линк
 *Официјална web страна https://geochas.weebly.com/viii.html
– Домашна работа – Шведска ( IX одделение)
– Домашна-работа-за-хидрографија-на-Америка ( IX одделение)
– Климатско – вегетациски типови во Северна Америка ( IX одделение)
– Хидрографија на Јужна Америка ( IX одделение)
– Хидрографија Северна Америка ( IX одделение)
  *Истите теми, лекции за ( IX одделение) се поставени на следниот линк https://geochas.weebly.com/ix.html

Хемија
– Употреба на индикатори и изработка сопствени индикатори 11.03 – 20.03. 2020 ( VIII одделение)
– Реакции на замена и предвидување на реакции на замена (IX одделение)

Историја
– Македонските организации и друштва во емиграција (8 одделение)
– Кресненско Востание ( 8 одделение)
– Борба за самостојна црква ( 8 одделение)
Презентации по предметот Историја , наставник Ѓорги Чекутков
– ОКУПАЦИЈА-И-ПОДЕЛБА-НА-МАКЕДОНИЈА
– ОРУЖЕНО-ВОСТАНИЕ-ВО-МАКЕДОНИЈА-ВО-1941-ГОД
– ОСМАНЛИСКАТА-ДРЖАВА
– ПОДЕМ-НА-БУГАРИЈА-И-СРБИЈА
– ПОЛОЖБАТА-НА-МАКЕДОНЦИТЕ-ВО-БУГАРИЈА-1941-1944
– ПОЛОЖБАТА-НА-МАКЕДОНЦИТЕ-ВО-ГРЦИЈА

Музичко
– Вокална музика – детски гласови (VI одделение)
– Класификација – поделба на народните песни (VI одделение)
– Музика од анимирани и цртани филмови (VI одделение)
– Поделба на гласовите – женски гласови (VII одделение)
– Дувачки народни инструменти (VII одделение)
– Жичани народни инструменти (VII одделение)
– Ударни народни инструменти (VII одделение)
– Мајка на Марика думаше (VIII одделение)
– Седум осмини такт (VIII одделение)
– о.Балет и содржинска обработка на балетот „Лебедово езеро“ – П. И. Чајковски (IX оддeление)
– Оперета и содржинска обработка на „Лилјакот“ од Ј. Штраус (IX оддeление)

Ликовно образование
– Ритам -Нела Петровска, (VI одделение)
– Основи на графиката (7 одделение)

ОУ “Елпида Караманди”

Подготовки за прво одделение
– Македонски ( подготовка за прво одделение)
– Математика (подготовка за прво одделение)
– Грдото пајче вежба (подготовка за прво одделение)
– Собирање и одземање до 20 вежби (подготовка за прво одделение)

Македонски јазик и литература
– 153. Македонски јазик за (прво одделение)

Математика
– Делење на поголеми броеви-понеделник 23.03.2020 (III-одделение)
– Поделба во еднакви делови (трето одделение)
– Дропки ( шесто одделение)
– Тема : Паралелни и нормални прави (V – одделение)

Природни науки
– Наставна тема: Произведување звуци ( прво одделение)
– Оптичка илузија (III-одделение)
– Сетила ( допир, вкус) (3 одделение)
Повеќе содржини од природни науки од наставникот Лилјана Мирчева на следниот линк
– Материја за учење во временска рамка од 10.03.2020 до 24.03.2020 (петто одделение)
– Цветни растенија – делови – опрашување (петто одделение)
– Материјали за (шесто одделениe) за периодот од 10.3.2020 до 23.3.2020
– Тема пубертет (шесто одделение)
– Тема синџири на исхрана (шесто одделение)

Граѓанско образование
– Власта во функција на граѓаните-презентација (8-одделение)
– Влијанието на социјалните медиуми врз граѓаните (9 одделение)

Општество
– Државни симболи 27.03.2020 (3 одделение)
– Тема: Личноста во групата и општеството ( петто одделение )

Англиски јазик
– April Fool’s Day – Први Април – Денот на шегата – Изработка на маски (прво одделение)
– Презентација на приказна:”The cat and the bell” – нов вокабулар (прво одделение)
– Тема 3 Unit 6: Food-Храна (второ одделение)
– Let’s go Let’s begin Unit 6 alphabet Q-T (2 одделение)
– Искажување на она што ни се допаѓа а што не преку прашањa и одговори – вовед на Present Simple Tense (2 одделение)
– Let’s go Let’s begin Unit 5&6 (II одделение)
– Утврдување на темата, Unit 6: My Toys (Моите играчки) (III одделение)
– My holidays – the weather (III одд)
– Set Sail 2 Unit 6 My Toys (3 одделение)
– Welcome 2 Unit 5 (V одделение)
– Listening and writing Unit 5 (V одделение)

Француски јазик
– 25.03.2020 год. Часови по француски јазик за (шесто одделение)
– 24.03.2020 год. Наставен час за (VII – Г одделение)
– 25.03.2020 год. Часови по француски јазик за (осмо одделение)
– 26.03.2020 год. Француски јазик, часови за (деветто одделение)

Историја
– Материјал за учење во временска рамка од 11.03.2020 до 24.03.2020 година (6 одделение)
– Материјал за учење во временска рамка од 11.03.2020 до 24.03.2020 година (7 одделение)
– Квиз-(7 одделение)
– Разловечко востание -Трета тема за (8 мо одделение)
– Создавање на македонската држава -Петта тема за (9 то одделение)
– Основање на Римската држава
– Стариот Рим

Италијански јазик
– Линк за квиз: Sfida grammaticale (VI одд)

Вештини за живеење
-Материјал за изборниот предмет Вештини за живеење (од 10.3.2020 до 23.10.2020)

веб страна за овој предмет http://vestininaziveenje.weebly.com

Физика
– 47 Сенките во вселената период од 12.03 – 20.03 2020 г (8 одделение)
– 48 Камера оскура од 12.03 – 20.03 2020 г (8 одделение)
– 49, 50 Светлина рефлксија и адитивно мешање на бои од 12.03 – 20.03 2020 г (8 одделение)
– Тема : Електрицитет и магнетизам, Наставни часови предвидени во период од 11.03- 18.03. 2020г (9 одделение)

Техничко образование
– Тема: Конструкторско творештво ( за период од три часа) (четврто одделение)
– Заштита при ракување со техничките средства (5 одделение)
– Модел на авион – двокрилец (6 одделение)

Музичко образование
– Музичко образование за (прво одделение)

ОУ “Даме Груев”

Совет на прво одделение
Приказна – (1 одделение)

Македонски јазик
– ПОТВРДНИ И ОДРЕЧНИ РЕЧЕНИЦИ (прво одделение)
– Придавки (трето одделение)
– Пластеса-Хартеса-и-Платнеса (четврто одделение)
– Мало и големо ( петто одделение)
– Синтакса сложена реченица (шесто одделение)
– Синтакса (7 одделение)
– Интерпукциски знаци (7 одделение)
– Предмет во реченицата (VII одделение)
– Независни и зависни сложени реченици (8 одделение)
– Авантурите на Гордон Пим – (9 оддeление)
– Допусни зависносложени реченици – (9 оддeление)
– Писмена вежба „Една моја авантура“ – (9 оддeление)
– Рането срце -Коле Неделковски (9 одделение) 

Математика
-Наоѓа половина од парен број до 10 (прво одделение)
-Делење со остаток (трето одделение)
– МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ со 10 и 100 (IV одделение)
– Математика 1 дел (петто одделение)
– ТЕМА 2Б. ГЕОМЕТРИЈА И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ (за 6 одделениe)
– Наставни содржини за 3 недела од Март ( равенки, решавање и примена) – (7 одделение)
– Тема : Алгебра и решавање проблеми 11.03.2020 до 17.03.2020 година ( 7 одделение)
– Функција (содржини предвидени за периодот 10-25 Март) (8 одделение)

Физика
– Додатна настава по физика „Ѕвезди“
– Електрицитет и магнетизам ( Својства на магнети)
– Камера обскура, светлина

Општество
– Сообраќајни знаци (трето одделение)
– Конфликти и нивно решавање -( 5 одделение)

Природни науки
– ЗВУЦИ (прво одделение)
– СЕТИЛА ЗА ВКУС И МИРИС (трето одделение)
– Природни науки за мускули (4 одделение)
– Коски во човечкото тело (4 одделение)
– Скелет (4 одделение)
– Делови кај растенијата што цутат, Час 44 ( V одделение)
– Адаптации на растенијата и животните (6 одделение)

Биологија
– Континуирана и неконтинуирана варијација ( 8-одделение)
– Раст и развиток кај човекот (9 одделение)

Медиумска култура
– Документарен филм (VII одделение)
– Мит (7 одделение)

Англиски јазик
– Час 5 ( прво одделение)
– Обработка на дијалог (3 одделение)
– Unit 8 (VI одделение)
– Unit 8 (VIII одделение)
– Unit 12 (IX одделение)

Француски јазик
– Повратни глаголи- (6 одделение)
– Минато време -LE PASSE COMPOSE (7 одделение)
– Le Futur Simple – Идно време (8 одделение)
– CONDITIONEL PRESENT (9 одделение)

Германски јазик
– Негација (6-то одделение)
– Содржини за седмо одделение, Übungen Perfekt (седмо одделение)
– Придавки, Adjektive im Akkusativ und Nominativ (8 мо одделение)
– Elektronische Freunde (9 то одделение)

Физичко образование, спорт и здравје
– Одржување на час по ФЗО
– 8 Stretching Exercises for Lower Back Pain, Милена Стојковска
– Домашна работа за учениците од VI до X по ФЗО

Техничко образование
– Хартија (четврто одделение)
– Користење на енергијата на сонцето, водата и ветерот (V одделение)
– Содржина: Електронски елементи и уреди (во прилог презентација-Elektronski elementi) (VII одделение )
– повеќе содржини од овој предмет https://itojasmina.wordpress.com/ (VII одделение 

Информатика
– Програмирање Желка графика ( IX одделение)
– Содржина: Повторување на материјал (линк до прашања   Повторување на материјал) ( VII одделение)
– повеќе содржини од овој предмет https://itojasmina.wordpress.com/ ( VII одделение) 

Образование за животни вештини
– Здрава храна (трето одделение)
– Храна која штетно влијае врз нашето здравје (трето одделение)

– Форми за службена комуникација (9 одделение)

ОУ ,,Коле Канински”

Mакедонски јазик
– Сложена реченица (шесто одделение)
– Стилски фигури – епитет, анафора и епифора (VI-2, VI-3, VI-5 одделение)
– Разговорот како вид комуникација : „Учтиви зборови“ (VI-2 , VI-3, VI-5 одделение)
– Презентација- Интервју: „Немаме резервна планета“ -извадок од весник (VI-2 , VI-3, VI-5 одделение)
– Вежби за броеви (повторување 7 одделение)
– Главни реченични членови  – (седмо одделение)
– Главни реченични членови (Квиз)  -(седмо одделение)
– Глаголот во лично глаголска форма во функција на прирок (седмо одделение)
– Продолжување на текстот ,,Две ѕвезди”-Петко Домазетовски (седмо одделение)
– Допусни зависносложени реченици (9 одделение)
– Изразни средства во филм (9 одделение)
– Рането срце (9 одделение)
– Форми за службена комуникација (9 одделение)

Иновации
– Основни маркетиншки поими (9 одделение)
– Буџет и буџетирање (9 одделение)
– Методи за истражување на пазарот ( IX одделение)
– Промотивни тактики и интернет маркетинг

Германски јазик
Час по германски јазик ( 6 одделение)
– Час по германски јазик лекција 7 ( 8 одделение)
– 2 Час по германски јазик ( 8 одделение)

Географија
– ГЕО ЧАС, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ИЗВОРИ (VI одделение)
– Наставна содржина : Реки и езера (VI одделение)
– Велика Британија и Република Ирска – (8 одделение)
– Британија и Ирска празна табела– (8 одделение)
– Британија и Ирска– (8 одделение)
– Дополнително видео линк
– Официјална web страна https://geochas.weebly.com/viii.html

Граѓанско образование
– Власта во функција на граѓаните-презентација (8 одделение)
– Влијанието на социјалните медиуми врз граѓаните (9 одделение)

Опшество
– Правила на однесување, должности и нивно исполнување-59,60 (V – одделение)

Информатика
– Scratch – Структура за избор на две можности (до 24.03.2020) (VI одделение)
– C++ Структура за избор на две можности (до 31.03.2020) (VII одделение)

Техничко образование
– Обновливи извори на енергија ( V одделение)

Музичко образование
– Фолклор, елементи на фолклор,музички – фолклор ( V одделение)

– Девијација и девијатно однесување ( V одделение)

ОУ “Др. Трифун Пановски”

Oдделенска настава I до V одделение :

Англиски јазик
-Pronouns (IV одделение)
– СУПЕРЛАТИВ КАЈ ПРИДАВКИТЕ, Superlatives -трета седмица во МАРТ ( седмо одделение)

Македонски јазик
– Лектира Зоки Поки – (II одделение)
– ГЛАВНИ-ДЕЛОВИ-ВО-РЕЧЕНИЦАТА – (IV одделение)
– Зборови со исто или слично значење-синоними- (IV одделение)
– Интерпретација на текст „Дишење на ауспух“ (V oддeление)
– Квиз по македонски јазик (V oддeление)

Математика
– Множење со 2, 5 и 10 ( II одделение)
– Множење и делење со 7 – (III одделение)
– Примена на линеарни равенки-( 7 одделение )
– Линеарна функција (96,97,98, 99,100 час)-(7 одделение)
– Работен лист-текстуални задачи-алгебарски изрази (8 одделение)
– Подготовка за трета писмена работа-математика-(8 одделение)
– Текстуални задачи-алгебарски изрази (8 одделение)
– Решавање систем линеарни равенки со две непознати ( 9 одделение )
– Множење два алгебарски изрази (9 одделение)

– Простории во домот – ( II одделение)
– Раст на скелетот – (IV оддeление)
– Културно наследство (V oддeление)

Работни налози :
– Мисловна мапa – Функција на скелетот (IV оддeление)
– множење со 7 – (III одделение)
– МНОЖЕЊЕ СО БР.7 – (III одделение)
– ПРОСТОРИИ ВО ДОМОТ – ( II одделение)
– Работен лист Зоки Поки ( II одделение)
– Работен лист Семејство -( II одделение)
– скелет -(IV оддeление) работен налог
– текстуални задачи вежби множење и делење ос број 7 – (III одделение)

Иновации
– Материјали за учење во временска рамка од 11.03.2020 до 24.03.2020 година ( 9 одделение)

Техничко образование
– Повторување Тема Сообраќај ПУ.сДихово_ПУс.Братин дол (5 одделение)
– Материјали за учење во временска рамка од 11.03.2020 до 27.03.2020-година Правила и Прописи за учество на Велосипедист (5 одделение)
– Тема IV Конструкторско творештво Заштита-при-ракување со техничките средства (5 одделение)
– Прашања за повторување за темата Електроника (7, 8 и 9 одделение )
– Материјали за учење во временска рамка од 11.03.2020 до 27.03.2020 година (7, 8 и 9 одделение ) лекција – Лемење
– Материјали за учење во временска рамка од 11.03.2020 до  27.03.2020 година (7, 8 и 9 одделение ) тема-Електроника

Географија
– Наставна единица- Шведска, Финска и Норвешка (8 одделение)

Опшество
– Правата на децата како човекови права (5 одделение)

Информатика
– Изработка на програми со структура за повторување (6 одделение)

ОУ„Александар Турунџев“
с.Кукуречани-Битола

Англиски јазик
– Everyday-activities(4 одд)
– Present-Simple-Tense(4 oдд)
– Places in town (6 одд)

Биологија
– Вовед во нашата животна средина (7 одд)

Македонски јазик
– Местото-на-зборовите-во-реченицата (2 одд)
– РЕЧЕНИЦА(2 одд)
– Учиме латиница (3 одд)
– Директен и индиректен говор (4 oдд)
– Прости реченици (4 одд)
– Директен и индиректен говор(5 одд)
– Проширување и скратување дропки (6 одд)
– Составни независносложени реченици (8 oдд)

Природни науки
– Пристигна пролетта (1 одделение)
– Отпечатоци и допир (3 одд)
– Допир (3 одделение)
– Градба и движење на човечкото тело(4 одд)
– Раст на скелетот(4 одд)

Mузичко образование
– Народни песни( 6 одд)

Ликовно образование
– Примена на боја и тон( 6 oдд)

Oпштество
– Личен и групен живот(5 одд)
– Правата на децата(5 одд)
– Конфликтот и негово решавање, (5 одд)

Информатика
– Изработка на програми со структура за повторување (6 одделение)

Техничко образование
– ЕЛЕКТРИЧНИ-И-ЕЛЕКТРОНСКИ-УРЕДИ-ЗА-МАЛ-НАПОН (6 одделение)

ОУ “Крсте П. Мисирков” – Бистрица

Содржини по Англиски јазик
– London
– PAST SIMPLE TENSE- PROGRAMIRANO UCENJE
– Preparing AJVAR
– present-simple
The fisherman and his wife- hyperlink
– Анализа на прозен текст
-Англиски-јазик-(5-оддeление) 11-20 март 2020
– Англиски-јазик, Работна недела: 23-27 март 2020 (5 одделение)
– Англиски-јазик, Работна недела: 23-27 март 2020 (7 одделение)
-Англиски-јазик-(7-оддeление) 11-19 март 2020
– Работна недела: 11-19 март 2020 (7 одделение)

Содржини по Албански јазик за прво одделение
– ALFABETI
– Tingulli-dhe-shkronja-Hh-e-shkrimit
– KUIZ-FJALI-ME-SHKRONJAT-E-MESUARA
– q-Q-Qershia
– Shkronja-J-j-e-shkrimit
– Emri
– EMRI-NUMRI-DHE-GJINIA-PERSERITJE-ORE-E-HAPUR
– FJALËT-ME-KUPTIM-ZVOGËLUES-DHE-PËRKËDHELËS-Kl-V
– Gjuhë-shqipe-prezentimi
– KENGET-FAMILJARE
– Ligjerata-e-drejtë-dhe-e-zhdrejtë-kl-V
– ushtrime-gramatikore-Fjalia-e-thjeshtë-kl.V

Содржини по Албански јазик за трето одделение
– EMRI-NUMRI-DHE-GJINIA-PERSERITJE-ORE-E-HAPUR
– FJALIA-DEFTORE
– folja
– Leximi-i-tekstit-dallimi-i-titullit
– Mosmirnjohesit
– teksti-topi-kl3
– YLLI
– perseritje hulumtoj natyren kl.III
– Rëfimi i bimës kl.III (1)
Shkencat natyrore KL III-Ferkimi
Shkencat-natyrore-klasa-e-III-Shqisat-prekja
– Komunikacioni-kl-III shf.Kërste P. Misirkov

Содржини по Албански јазик за четврто одделение
– GJË-E-GJËZA
– Kl-IV Shf.Kërste P.Misirkov-Gazeta ditore

Математика
– Matematika e embel kl.I -настава на Албански јазик (прво одделение)
– matematika e mebel 1 kl.I -настава на Албански јазик (прво одделение)
– ME E MADHE ME E VOGEL E BARABARTE KL.I -настава на Албански јазик (прво одделение)
– PERSERITJE-MLEDHJA DHE ZBRITJA NUMRI 7 kl.I -настава на Албански јазик (прво одделение)
– puna me te dhena kl.I -настава на Албански јазик (прво одделение)
– zbritja e numrave deri ne 5 kl.I -настава на Албански јазик (прво одделение)
– MBLEDHJA-DHE-ZBRITJA-ME-DHJETESHE-TE-PLOTA -настава на Албански јазик (второ одделение)
mbledhje-zbritje-kl.II настава на Албански јазик (второ одделение)
– Numrat rendore настава на Албански јазик (второ одделение)
– Делење со остаток ( трето одделение)
– Делење со бројот 10 (трето одделение)
– Собирање едноцифрени и двоцифрени  броеви (трето одделение)
– Oдземање едноцифрени од двоцифрени  броеви (трето одделение)
– numrat gazmor-shumzim kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Numri 0 si i pjesetueshem.Numri 1 si pjesetues kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Pata-pjeston-me-4 kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Pjestim-me-10 kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Shumëfishat-e-numrit-10 kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Shumezimi-me-3 kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Shumëzimi-me-numrin-2 kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Shumёzimi me numrin 5 kl.III -настава на Албански јазик (трето одделение)
– Shumëzimi prej 11 deri 19 – настава на Албански јазик (трето одделение)
– Krahasimi-i-numrave-deri-në-një-milion kl.IV -настава на Албански јазик (четврто одделение)
– Numrat-deri-në-një-milion kl.IV (четврто одделение)
– simetria-boshtore kl.IV (четврто одделение)
– Pjesë të formave – kl.IV – настава на Албански јазик (четврто одделение)
– Мерење време (четврто одделение)
– Mbledhja-e-numrave-dhjetorë kl.V – настава на Албански јазик ( петто одделение) 
– THYESAT-EKUIVALENTE-1 kl.V – настава на Албански јазик ( петто одделение) 
– ushtrime shumezimi dhe pjesetimi KLV – настава на Албански јазик (петто одделение) 
– Llojet e thyesave -настава на Албански јазик (VI – одделение)

Македонски јазик
– Усвојување на текстот „Развигорче ја разбудува природата” (прво одделение)
– Говорно творештво Пролет иде се се буди (прво одделение)
– Наставна единица – Директен и индиректен говор (стр. 116) (5 одделение)
– Наставна единица – Интерпункциски знаци кај директниот говор (стр. 117) (5 одделение)
– Наставна единица – Магарето што јадело грав (стр. 121) (5 одделение)
– Наставна единица – Расказ – Копнеж (5 одделение)
– Народна проза- Мит – (седмо одделение)

Албански јазик
– Ligjerata e drejtë dhe e zhdrejtë kl V (петто одделение)
– Ligjerata e drejtë dhe e zhdrejtë (петто одделение)
– Shenjat e pikësimit në Ligjeratën e drejtë (петто одделение)
– ANDON-ZAKO  (VIII – одделение)

Музичко

– notat muzikore kl.IV – настава на албански јазик (четврто одделение)
– ФОЛКЛОР, МУЗИЧКИ – ФОЛКЛОР (5 одделение)
– Елементи на музичкиот фолклор (5 одделение)
– ARSIM MUZIKOR KL. V-TANCET MODERNE – TANGO, настава на Албански јазик (V одделение)
– Народни песни – Видови (5-одделение)
– Семејни и шегобијни народни песни (V одделение)

Ликовно
– Ritem kl e V настава на албански јазик (петто одделение)
– tekstura KL E V настава на албански јазик (петто одделение)

Општество
– trafiku , настава на албански јазик (прво одделение)
– Hapsirat në shtëpi- shoqëri kl.II – настава на Албански јазик (второ одделение)
– Мојот крај има минато и традиција ( трето одделение)
– Web Quest Истражуваме и учиме (IV одделение)
– Културното наследство на тлото на Република Македонија (V одделение)
– Археолошки наоѓалишта (V одделение)
– TRASHËGIMIA KULTURORE NË TRUALLIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË -настава на Албански јазик (V – одделение)
– SHOQËRI (OPSTESTVO) -PËRMBLEDHJET ARHEOLOGJIKE KL. V, настава на Албански јазик (V одделение)

ФЗО
-Танци ,Наставна единица – Модерни танци -танго (V – одделение)
– Кошарка (5 одделение)
– Додавање и фаќање на топка во кошарката (5 одделение)

Природни науки
– Тема бр. 5 – Сетила III ( трето) одделение
– Синџири на исхрана II час 53,(6 одделение)
– Çfare-dini-per-diellin kl.II – настава на Албански јазик (второ одделение)
– Si drita dhe ngrohtesia diellore ndikon ne zhvillimin e bimeve kl.II – настава на Албански јазик (второ одделение)
– SISTEMI-DIELLOR kl.II (1) – настава на Албански јазик (второ одделение)
– Oqeani Deti Liqeni kl.IV – настава на Албански јазик  (четврто одделение)
– Магнетизам и неговите својства (четврто одделение)

Хемија
– Видови на индикатори и нивна употреба (осмо одделение)
– Корозија и заштита од неа (осмо одделение)
– Проблеми предизвикани од киселини (осмо одделение)
– Реакција на неутрализација и нејзина примена (осмо одделение)

Информатика
– Sistemet_operative -настава на Албански јазик (IV одделение)