Средни училишта

Средни училишта

СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“

Македонски јазик и литература
– Граматички категории на именките
– Глаголи
– Македонски јазик и литература за (прва година) Проф. Тони Дуковски
– Тема: класицизам, Наставна содржина: Жан Батист Молиер,живот и дело (II година гимназиско образование)
– Тема: Класицизам Жан Де Лафонтен живот,дело и басни (II година – гимназиско образование)
– Тема: Реализам Николај Василевич Гогољ живот и дело,избор од неговите раскази (III година – гимназиско образование)
– Тема: Реализам, Лав Николаевич Толстој (III -година гимназиско образование)
Дијалектологија (Три презентации за Северно, западно и југоисточно наречје) (IV година)
– Западно
– Северно
– Југоисточно

Математика
Презентации од материјалот по математика за втора година
– Плоштина на правилни многуаголници (втора година)
– Плоштина на трапез (втора година)
– Плоштина на трапезоид со решени примери (втора година)
– Плоштина на триаголник со Херонова формула (втора година)
– Плоштина на трапезоид (втора година)
– Решени примери од плоштина на трапез (втора година)
Презентации по математика, Гергана Гелевска (II година)
– P и L на круг и кружница
– Должина на кружен лак примери
– Должина на кружен лак
– Плоштина и периметар на круг примери

Филозофија
– Прагматизмот како продолжение на Империзмот и Уталеризмот (IV година)

Француски јазик
– Наставна тема COD и COI (I година)
– Le passé récent, Блиско минато време (II година)
– Наставна тема Subjonctif présent (III година) – наставен лист
– Употреба на минато време за раскажување на биографија (III година)  http://www.appuifle.net/bio_curie_pc_complet_voc.htm
– Раскажување на минат настан (III година) https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/raconter-sa-journee-2.html
– Активности за употреба на минато време во поезија на Ж.Превер (III година) 
– Презентација -Прилошки заменки Y – En – (III година)

Географија

Енергетски извори и географска распространетост

Англиски јазик

– III ГОДИНА (III-2,3)

Германски јазик
– Презентација Lektion 43 (III – година)

Латински јазик
– Наставно ливче за жив латински јазик
– Видео: Латинскиот јазик и филмовите

Менаџмент изборен предмет во IV година (Општествено – хуманистичко подрачје-комбинација А)
– Организациони структури  (IV година) 

Бизнис и претприемништво
– Неформални и формални извори на финансирање (IV година)
– Начини на селекција на кадри (IV година)
– Управување и организирање на човечките ресурси (IV година)

Биологија
– Ефект-на-стаклена-градина (I година)
Регулаторни системи (III година)
– Ендокрин-систем

Историја
– Потпаѓањето на Македонија под римска власт (I – ва година)
– Илирите под римска власт (I – ва година)
– Османлиската држава во XIX и почетокот на XX век (II – ва година)
– Србија од XIX век до Првата светска војна (II – ва година)
– Балканските народи во Втората Светска Војна 1939-1943 (III година)
– Балканските народи во Втората Светска Војна 1943-1945 (III година)
– Балканските држави во втората половина на XX век – Романија (IV-година)
– Балканските држави во втората половина на XX век – Бугарија (IV-година)

Музичка уметност
– Класицизам (I година)
– прва Опера во XVIII век К.В. Глук (I година)
– Класична соната (II година) проф. Марија Арсиќ
– Стефан Гајдов (II година Гимназија)
– Анализа на песната „Кога си тргнав в туѓина“ (II година)
– Арнолд Шенберг (II година)
– Класична соната, проф Емилија Ристевска Стефановска (II година)
– Македонска музика во ХХ век (II година)
– Изведување и препознавање на различни музички форми (IV година)
– Повторување и вежби (IV година)

Ликовна уметност
– Задачи за учениците до 20.03.2020 (Прва година)
– Задачи за учениците до 20.03.2020 (Втора година)
– Задачи за учениците од 23-27.03.2020 (Прва година)
– Задачи за учениците од 23-27.03.2020 (Втора година)

СОЦИОГИЈА
– Тема: 8 – Сиромаштво (III година)

Економија (изборен) за IV година
– Инфлација
– Невработеност
– Работен лист BNP

ОСМУ “Д-р Јoван Калаузи”

Информатика
– Структура за избор од две можности ( I година )
– On line настава по информатика за (втора година)

Македонски јазик
– Тема: Словенска писменост, втор дел (I година)
– Тема: Македонската литература меѓу двете светски војни (III година)
– Лектира „Недоразбирање“ – А. Ками, (III година)
– Тема: Фразеологија (IV година)

Математика
– Плоштина и волумен на потсечена пирамида (II година)
– Пресек на пирамида со рамнина (II година)
– Дефиниции на тригонометриски функции (II 8)
– Плоштина и волумен на цилиндар (II)

Физика
– Лекција 1 (II година)
– Лекција 2 (II година)

Англиски јазик
– conditionalsentences,за (I година)
– future-tenses grammar, за (I година)
– modal-verbs-grammar,за (I година)
– Aнглиски јазик, (I-5)
– time linkers, exercises (I-5)
– time-linkers , (I-5)
– Basic Guide to Writing an Essay за (II година)
– passive-voice form and use за (II година)
– past-simple-and-past-continuous (II година)
– past perfect simple&continuous (II година), вежби
– past perfect simple&continuous (II година)
– Unit 8 Модални глаголи ( I година)
– Unit 8 I година ( I – 3 )
– Unit 8  I година
– Unit 9 I година
– unit 9, за ( II година)
– unit 9 High tech World
– Unit 8 Review (III година)
– Unit 8  III година
– Unit 9 III година
– Unit 7 True or False (IV – година)
– mixed-conditionals (IV година)
– Предавање – The coronavirus (проф. Лилјана Билјановска)

Биологија
– Царство Габи ( I година )
– Царство Протиста ( I – година)
– Вегетативен нервен систем и ефектори (III година)
– Ендокрин систем прв дел (III година)
– Презентација, Регулаторен систем нервен систем општ план на градба на нервен систем (III година)
– Сетила ( III година )
– Спроводни нервни патишта (III година)
– IV Година
– Дигестија (IV година)

Хемија
– Номенклатура на соли (I година)
– Повторување-поделба и номенклатура на соли (I година)
– Поим за соли_и_поделба на соли (I година паралелки 5,6 и 7)
– Хемиски реакции на солите ( I година )
– Некои поважни соли и нивна примена (I5, I6, I7)
– Повторување-реакции на соли (I5, I6, I7)
– вежби-номенклатура_и_својства_на_кетони (II година)
– својства_на_кетони_и_поважни_претставници (II година)
– Повторување за алдехиди и кетони (II година)
– Органски киселини-структура, поделба и номенклатура ( II година )
– Поважни претставници на киселините (II-4, II-5)
– Својства на киселини (II-4, II-5)
– Состав,структура и значење на протеините, (изборна настава) (III година)
– Општи карактесистики на P1 елементите (изборна настава) ( III година)
– Својства на киселини (III година)
– Хемија – изборен, Количество супстанција, моларни величини (IV година)

Музичко
– Народна песна
– Основни обичаи на музичката традиција

Аналитичка хемија
– II година

Фармацевтска технологија
– Изработка на раствори, видови растворувачи (II – 2 и II – 3)
– АРОМАТИЧНИ ВОДИ, МИКСТУРИ, ИНХАЛАЦИИ (II – 2 и II – 3)
– Поделба на раствори (II – 2 и II – 3)
– Практична настава по фармацевтска технологија, Изработка На Сирупи (II – година)
– Практична настава по фармацевтска технологија, Течни фармацевтски препарати кои се дозираат на капки (II – година)
– ТЕЧНИ ЛЕКОВИТИ ОБЛИЦИ КОИ СЕ ДОЗИРААТ НА КАПКИ (II-2,II-3)
– Таблети како цврсти фармацевтски препарати , фармацевтско лабораториски техничар (III – 2 и III -3)
– Практична настава по фармацевтска технологија, Изработка Супозитории (III – година)
– Практична настава по фармацевтска технологија, Изработка Вагитории (III – година)
– Практична настава по фарм.технологија, Повторување и оценување за форми за апликација во телесни шуплини (III год)
– 5.1. Препарати за лична хигиена , фармацевтско лабораториски техничар (IV -2 и IV -3)
5.2. Препарати на нега на усната празнина и чистење на забите (IV-2, IV-3)
– Препарати за капење (IV-2, IV-3)
– Сапуни (IV-2, IV-3)
– Шампони (IV-2, IV-3)

Фармацевтска хемија
– TEMA 3. Oпоидни аналгетици ( IV-година)
– TEMA 3. Aналгетици, антипитетици и антиревматици (IV та ГОДИНА )

Фармакогнозија
– PlantaginisLanceolataeMajorisFolium ( II – година )
– SalepTuberLiniSemen ( II – година )
– Повторување (тест) за дроги со јаглехидрати (II година)
– Повторување (тест) за дроги со танини (III година)
– FilicisMarisRh (III – трета година)
– GallaHaleppensis (III – трета година)
– QuercusCort (III – трета година)
– TormentillaeRhiz (III – трета година)
– ТЕМА 3. АЛКАЛОИДИ Aнтихипертензива ( IV-година)
– ТЕМА 3. АЛКАЛОИДИ Експекторација , еметика и амебицида ( IV-година)
– ТЕМА 3. АЛКАЛОИДИ Парасимпатомиметика и миотика ( IV-година)
– ТЕМА 3. АЛКАЛОИДИ Утеротоника и утеростиптика ( IV-година)

ФАРМАКОЛОГИЈА
– ТЕМА 3. Наставна единица 1.ФАРМАКОЛОГИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРЕН СИСТЕМ кардиотонични лекови (II година)
– ТЕМА 3. Наставна единица 2.Лекови против Angina pectoris (II година)
– ТЕМА 3. Наставна единица 3.Антихипертензиви и антиаритмици (II година)
– ТЕМА 3. Наставна единица 4.Антихиперлипидемични лекови (II година)
– ТЕМА 4. Наставна единица 1.ФАРМАКОЛОГИЈА НА КРВ Антикоагулантни лекови (II година)
– ТЕМА 4. Наставна единица 2.Антианемични лекови (II година)

Броматологија и токсикологија
– ВОВЕД ВО ТОКСИКОЛОГИЈА, ПОИМ ЗА ОТРОВ (IV-2, IV-3)
– ДОЗИ ВО ТОКСИКОЛОГИЈАТА (IV-2, IV-3)
– АПСОРПЦИЈА, ДИСТРИБУЦИЈА, МЕТАБОЛИЗАМ И ЕЛИМИНАЦИЈА НА ОТРОВИТЕ (IV-2, IV-3)

Мобилна протетика
– Техника на редење на вештачките заби (III година)

Aнатомија и физиологија
– вежба 1 – анатомија и физиологија (I година)
– вежба 2 – анатомија и физиологија (I година)
– вежба 3 – анатомија и физиологија (I година)
– Презентација на тема: Анатомија и физиологија на уринарен систем (I-1, I-2 и I-3)
– Уринарен систем ( I-1, I-2, I-3)
– Тема: Полов систем кај човекот (I-1, I-2 и I-3)

Анатомија на глава и око
– Презентација, Анатомија на глава и око

Микробиологија и инфектологија со нега
– Тема : Сифилис (II година)
– Тема : Варичела (III година)

Неврологија
– Интрацеребрална хеморагија (III година)

Патологија
-Заболувања на желудник (II година)

Актив по спорт и спортски активности
Тема : Ракомет I – IV година

– Ракомет напад
– Ракомет одбрана
– Ракомет Одземање на топка блокирање и финтирање
– Ракомет Шутирање на гол скок од висина
– Ракомет водење на топка со промена на правец
– Ракомет водење на топка
– Ракомет Зонска одбрана во ракомет 3-2-1
– Ракомет Зонска одбрана човек на човек

Основи на нега
– Основи на дисмургија – Преврски на глава 1.2. (II година)
– Основи на дисмургија – Типични преврски на рака и рамо 1.1. (II година)
– Практична настава Основи на нега ,Николина Тренчевска ( II година )
– Практична настава- Основи на нега, Биљана Данчевска ( II година)
– Практична настава- основи на нега Елизабета Грујоска Марковска (II година) 
– Тема 8 – Дисмургија (II година), Лилјана Поповска
– Тема 7 Обсервација на излачевини (Clisma)   (II година)
– Тема 7 Обсервација на излачевини (Feces)    (II година)
– Тема 7 Обсервација на излачевини (Sputum)  (II година)
– Тема 7 Обсервација на излачевини (Urine)     (II година)
– Тема 7 Обсервација на излачевини (Vomitus) (II година)
– Практична настава- Педијатрија со нега, Николина Тренчевска ( IV година)

Очна оптика
– Смер техничар за очна оптика ,Практична настава (III година)
– Смер техничар за очна оптика ,Практична настава (IV година)

Оптички материјали
– Поим и поделба на полимери ( I-8 клас) (Техничар за очна оптика)
– Својства на полимерите (I-8)

Оптички мерења
– Оптички-влакна, Тема 4 (III година)
– Примена-на-оптички-влакна-Ендоскоп, Тема 4 (III година)

Граѓанско образование
– Тема : “Граѓанинот и Државата” , Изборен систем видови на избори (I година)
– Тема : “Граѓанинот и Државата” , Избори и изборно однесување (I година)
– Тема : “Граѓанинот и Државата” , Повторување вежби анализа (I година)

Бизнис
– Презентација (трета година)
– Тема  МЕНАЏМЕНТ- (III-1,III-2,III-3)
– Темa – Бизнис план (IV-2,IV-3,IV-7 година)
– Бизнис планот како рамка за вложување (IV-1,IV-4,IV-5,IV-6,IV-8)

Лични услуги и други сектори на квалификации
– Аерозагадување-загадување на воздух (I-8)

Технологија на материјали
– Дентални легури
– Легури
– Метали и легури

Заразни болести со нега за III година
– Презентација 9 (III година)

Практична настава заразни болести со нега
– Презентација за (III година), (медицинска сестра)

Практична настава Хируршки болести со нега
– Постоперативни компликации 1.1. Медицинска сестра (III година)
– Постоперативни компликации 1.2. Медицинска сестра (III година)

Практична настава- Интерна со нега III година
– Тема: Нега на болни и примена на дијагностички методи при заболување на дигестивниот систем
– Презентација 6 (III година), Билјана Патчева
– Презентација 7 (III година)
– Презентација 8 (III година)
– Тема 6: Нега на болни и дијагностички методи при заболување на уринарен систем Наставна единица 6.1: Нега на болен со заболување на уринарен систем, Биљана Данчевска (III година)

Практична настава- Педијатрија со нега IV година
– Тема: Набљудување на болно дете и контрола на излачевините

Практична настава – гинекологија и акушерство со нега
– Практична настава- гинекологија и акушерство со нега Елизабета Грујоска Марковска (IV година )

Интерна и педијатрија со нега
– Тема 4 Болести на уринарен систем (АБИ) (III година)
– Тема 4 Болести на уринарен систем (ХБИ) (III година)

Хирургија со гинекологија и акушерство со нега
– Хирургија (III година)
– Хирургија со гинекологија и акушерство со нега , Офелија Ангеловска (III година)
– Презентација 2 : Пуерпериум,нега,контрола и хигиена на пуерпера (IV година)

Хирургија за физиотерапевтски техничар
– Хирургија

Практична настава – Невропсихијатрија со нега
– Тема: Улогата на медицинската сестра во згрижување, нега и третман на психијатриски болен
– Тема-Улогата на медицинската сестра во згрижување,нега и третман на психијатриски болен-Биполарно растројство (IV година)-Лилјана Поповска
– Тема-Улога на медицинската сестра во згрижување, нега и третман на психијатриски болен-Инволутивна меланхолија (IV година)

Практична настава Интерна и педијатрија со нега
– Презентација 5

СОЕУ “Јане Сандански”

Македонски јазик и литература
– Материјали за Прва година
– Разделно пишување (I-5)
– Вежби (I-5)
– Материјали за Втора година
– Романтизам – одлики (II-4 и II-5)
– Наставна содржина: А.С.Пушкин – „Евгениј Онегин“ (II-4 и II-5)
– Џ.Г.Бајрон – „Странствувањето на Чајлд Харолд“ (II-4 и II-5)
– „Црнила“- Чашуле (III-4)
– Вежби (III-4)
– Горан Стефановски-„Диво месо“ (III-4)

Англиски јазик
– Relative Clauses (I година)
– Think_level_3 Grammar Presentation Future Continuous and Future Perfect (III година)
– Think_level_3 Grammar Presentation Modals (III година)
– Think_level_3 Grammar Presentation Phrasal verbs (III година)

– Сметководство
– 1 сметководство набавка на стоки 1 лекција
– 2 сметководство набавка на стоки 2 лекција набавка по продажна вредност во магацин
– 3 сметководство набавка на стоки 3 вежби лекција (III година)
– 4 сметководство пренос на стоки од магацин во продавница (III година)

Француски јазик
– Согласување на придавките во род и број (III година)
– conjugaison28 (IV година)
– Le conditionnel passe Exercices et corrige (IV година)

Математика
– Решавање систем равенки со метод на спротивни коефициенти и вежби (I-5)
– Примена на систем линеарни равенки со две непознати ( I прва година)
– Решавање на систем линеарни равенки со метод на замена (I-5 тригодишно)
– Работен лист – вежби за метод на замена (I-5 тригодишно)
– Работен лист, Повторување на тема Комбинаторика (III-4)

Историја
– Светот меѓу двете светски војни од темата Најново време ( I прва година)
– Положбата во Македонија во востанието
– Советскиот соуз- фактор во меѓународните односи (I година)
– Стопански развиток на СССР
– Повторување – квиз од темата Националноослободителната борба на македонскиот народ до балканските војни ( II прва година)

Бизнис и претприемништво
– ТЕМА – Поим за финансирање (втора година)
– Смeр асистент деловен администратор (III година)
– Eлементи на бизнис клима и мерки и инструменти за поддршка на претприемништво (IV та ГОДИНА )

Деловно работење
– Презентација (II година)
– Презентација : Водење деловни преговори (II година)

Канцелариско и административно работење
– Видови Пратки (I – 5)
– Авторски права при подготовка на деловни документи (II- 5)
– Информатизација и автоматизација на канцелариското работење (III- 4)

Информатика
– Тема: Програмирање во C++ , СТРУКТУРА – ИЗБОР ОД ДВЕ МОЖНОСТИ

Музичко
– Народна песна
– Основни обичаи на музичката традиција

Граѓанско образование
– Култура (I година)
– Културата, културни институции и културен идентитет, Професор: Апостоловски Драган (I година)
– религија презентација (Прва година)

СОТУ „Ѓорѓи Наумов“

Македински јазик и литература

Tema : Правопис и правоговор/ Правопис и правоговор (I -7, I -8 и I -9)
– Презентација (Правопис и правоговор) (I -7, I -8 и I -9)
– Вежба 1 (I -7, I -8 и I -9)
– Правопис и правоговор, Пишување на самогласките и согласките (I-7, I-8, I-9)
– Правопис и правоговор, Пишување на самогласките и на самогласното р (I -7, I-8, I-9)
– Наставен лист (нова содржина) (I -7, I -8 и I -9)
-Тема : Морфологија и морфосинтакса/ Прилози – Прилози (II -1 и II-2)
– Морфологија и морфосинтакса, Предлози (II-1, II-2)
– Тема Романтизам ( II-3,II-4,II-5,II-6,II-7,II-8)

Англиски јазик
– passive Think 2-Unit 9 Year (II-1,II-3,II-4,II-5,II-6,II-7,II-8)

Бизнис
– Нивоа на менаџментот (III година)
– Планирање за време на криза (III година)
– Планирање (III година)
– Разлики меѓу класичен и современ менаџер (III година)
– Бизнис (IV година)

Историја
– Прва Светска војна (I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9)
– Светот помеѓу двете светски војни (I година)
– Македонија во Првата балканска војна (II година)

Физика
– 4 тема 7 час Тематско повторување (1 година)
– 5 тема 1 час Топлински карактеристики на цврсти течности и гасови (1 година)
– 5 тема 2 час Температура (1 година)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
– Определување коефициент на МЕЃУСЕБНА ИНДУКТИВНОСТ, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика (I-4, I-5 и I-6)
– Повторување за КОЕФИЦИЕНТИ на електромагнетна индукција, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика (I-4, I-5 и I-6)

Математика
– Наставна единица: Должина на кружен лак. Плоштина на делови од кругот ( II-9 )
– Периметар и плоштина на круг и вежби (II-9)
– Периметар и плоштина на правилен многуаголник и вежби (II-9)
– Делење на отсечка во даден однос (III-8)
– Вежби за делење на отсечка во даден однос (III-8)

Мерење во енергетиката
– 7 Мерење на моќноста на енергетските и работните машини (III-2 Машински енергетичар)
– 8 Мерење на влажноста (III-2 Машински енергетичар)
– 9 Мерење на протокот (III-2 Машински енергетичар)
– 10 Мерење на брзината (III-2 Машински енергетичар)
– 11 Мерење на топлина (III-2 Машински енергетичар)

Технологија на обработка
– 7 Контрола на квалитет кај заварени споеви (II 2 Машински енергетичар)
– 8 Други методи на заварување (II 2 Машински енергетичар)
– 9 Заштита од корозија (II 2 Машински енергетичар)
– Презентации за 7 часа, машински техничар, машинска струка (III-2)
– Материјал по Технологија на обработка, машински техничар,машинска струка (III-2)

Машини и опрема
– Механизми за непрекинат транспорт (IV година машински техничар)

Енергетска техника
– Делови на пневматски склопови , машински техничар (III година)

Хидропневматска техника
– Хидропневматска техника, делови на хидросклопови (III година)
– Хидрaулични турбини (III година)

Граѓанско образование
– Демократски вредности (I година)
4 Тема – Граѓанинот и државата (I година)
– 4.1 ДЕМОКРАТСКИ ВРЕДНОСТИ
– 4.2 ВЛАСТА ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ
– 4.3 КАКО Е ОРГАНИЗИРАНА ВЛАСТА ВО НАШАТА ДРЖАВА
– 4.4 ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО
– 4.5 ИЗБОРИТЕ И ДЕМОКРАТСКИТЕ ПРОЦЕСИ
– 4.6 ОПШТЕСТВЕНАТА УЛОГА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА
– Наставна содржина: Мерење на МОЌНОСТ во ЕДНОФАЗЕН систем, Електротехничар енергетичар (II година)
– Наставна содржина: 2. Мерење на МОЌНОСТ во ТРИФАЗЕН систем, Електротехничар енергетичар (II-8)

Електрични мрежи
– Изведба на надземни мрежи (III година)

Електронски склопови и уреди
– Презентација:1, Радиодифузни приемници – вовед; АМ радиодифузни приемници (III-та)
– Презентација 2: FM радиодифузни приемници (III-7)
– Презентација 3: Карактеристики на радиоприемниците; Влезни кола (III-7)
– Презентација 4: Високофреквенциски (ВФ) засилувач и степен за промена на фреквенцијата (III-7)
– Презентација 5: Синтеза на фреквенции (III-7)
– Презентација 6: Меѓуфреквенциски засилувачки степен (III-7)
– Презентација: 1, Дистрибуција на TV сигнали во станбени згради со заеднички антенски систем (IV-6)
– Презентација: 2, Антенски засилувач (IV-6)
– Презентација 3: D/A конвертор кај кабелската TV, Електротехничар за електроника и телекомуникации (IV-6)
– Презентација 4: Кабелска TV преку оптички кабли (IV-6)
– Презентација: 5 MMDS широкопојасен безжичен пренос (IV-6)
– Презентација: 6 LMDS широкопојасен безжичен пренос (IV-6)
– Презентација: 7 Аналоген видеозапис – вовед (IV-6)
– Презентација: 8 Магнетно запишување и репродукција (IV-6)
– Презентација: 9 Трансферзални магнетоскопи (IV-6)
– Презентација: 10 Хеликоидални магнетоскопи (IV-6)

Современи технологии во економските сектори
– Презентација: 1, Современи технологии во индустријата (I-4, I-5, I-6)
– Презентација: 1, Современи технологии во индустријата (I-7)
– Презентација: 1, Современи технологии во индустријата (I-8)
– Презентација: 2 Безбедност и заштита при работа во индустријата (I-4, I-5, I-6, I-7, I-8)
– Презентација: 3 Примери за интелигентни системи во рударството и металургијата (I-4, I-5, I-6, I-7, I-8)

Ремонт на електрични машини
– Ремонт на синхрони машини, Електротехничар енергетичар (IV година)

Практична настава редовна и Практична настава изборна
– Бојлер, Електротехничар – Енергетичар по предметите  (IV година)
– Рингла, Електротехничар – Енергетичар по предметите  (IV година)

Практична настава за (II година), Електромеханичар (реформиран)
– Бојлер
– Рингла
– Инсталации

Практична настава редовна и Практична настава изборна за (III година), Електротехничар – Енергетичар
– Инсталации
– Трафо

Техничка комуникација (I година)
-Алатки за дводимензионално цртање (DRAW)

– Спорт и спортски активности (сите години, сите профили)

Државно Средно Музичко училиште

Италијански јазик
– Лекција 3 – Preposizioni articolate ( I година)
– Вовед во лекција 8 – Вокабулар за храна   (II година) 
Quizz активност за pronomi combinati 
– PASSATO-PROSSIMO, Минато определено свршено време

Информатика
– On line настава по информатика за (прва година)

Историја на уметност
– Ренесанса, презентација (втора година)

СОУ „Таки Даскало“

Англиски јазик
Материјал за Англиски јазик, (I-1, I-2, I-5, I-6, I-7, I-8), до 19-04-2020
– Англиски јазик, (I-1, I-2, I-5, I-6, I-7, I-8), до 19-04-2020
– grammar presentation question tags
– grammar presentation past perfect simple and continuous
– CUD-QUIZ-6
– Англиски јазик, (I-11 и I 12), до 30-03-2020
– Think_level_3 Grammar Presentation 3 FINAL ( III година)
Maтеријали за англиски јазик од, професор Весна Милевска и Оливера Каранфиловска (III година)
Линк 1,   Линк 2,   Линк 3,   Линк 4,   Линк 5,   Линк 6,  Линк 7

Историја на уметност
– Презентација 1: ВИЗАНТИСКА УМЕТНОСТ , (техничар за дизајн на облека) (II година)
– Исламска архитектура на територијата на Северна Македонија (15 и 16 век) , (техничар за дизајн на облека) (III година)
– тема: НАДРЕАЛИЗАМ, техничар за дизајн на облека (IV година)

Обликување на облека
– Наставна тема: Ренесансата со влијание на шпанската мода (II година)

Технологија на изработка на облека
– Наставна тема: Операционен план на работа (II година)
– Наставна тема: Монтажен план за изработка на облека (II година)
– Наставна тема: Читање и следење на работни налози (II година)

Технологија на плетење и ткаење
– Наставна тема: Рамноплетачки машини, текстилно-кожарска струка, техничар за изработка на облека (III година)

СОЗУ ,, Кузман Шапкарев,,

Музичко
– Народна песна
– Основни обичаи на музичката традиција

Историја
– Прва Светска војна (I-1)
– Светот помеѓу двете светски војни (I година)

Агрохемија
– Варови ѓубрива (втора годинa), профил – техничар за фармерско производство

Агрометеорологија со климатологија
– Ерозија како неповолна временска појава (прва година)

Биологија
– Царство на животни ( I година)
– Царство-Растенија ( I година)
– Геномски мутации ( II година)
– Модификации (II година)
– Меѓумозок среден и продолжен мозок (III година)
Сетилен ситем-око и уво (III година)
– Докази за еволуција (IV година)
– Теории за настанување на земјата (IV година)

Породилство со вештачко осеменување
– Неплодност кај женски животни

Методи на размножување и селекција
– Методи и постапки при вештачко опрашување (II година)
– Начини на расејување (II година)
– Монохибридно вкрстосување (III година)
– Хибридизација – вкрстосување (III година)

Ботаника
– Ела, Ариш и Смрека (II година)
– Примена и значење во хортикултурата (II година)

Хигиена и технологија на месо и млеко
– Одредување на киселински степен на млекото (I-5)